مواد اولیه

مواد اولیه:

مواد اولیه کارخانه میراب لوله بر اساس نظام کنترل کیفیت از پتروشیمی های داخل کشور یا منابع معتبر خارجی تهیه می گردد. با این وجود قبل از وارد شدن به پروسه تولید، آزمایش های زیر بر روی آن انجام می شود:

  • آزمون تعیین عدد دانسیته
  • آزمون تعیین عدد تعیین شاخص جریان مذاب (MFI)
  • آزمون تعیین عدد دانسیت درصد پخش و توزیع دوده
  • آزمون تعیین عدد دانسیت آزمایش پایداری حرارت
Why choose Us?