کنترل کیفیت

کنترل کیفیت:

در جریان تولید کارشناسان مجرب کنترل کیفیت و آزمایشگاه با بررسی‌های دقیق و مستمر خود و انجام آزمایش‌های گوناگون کیفیت محصولات را بررسی می‌کنند.

دوده و مستربچ:

دوده مورد استفاده در تولید آمیزه باید از نوع ویژه پلاستیک به منظوره محافظت در برابر پرتو فرابنفش بوده و میانگین اندازه ذره آن 10nm تا 25nm باشد. هنگامی که آمیزه بی رنگ با مستربچ دوده ترکیب شده و به شکل لوله آزمون می شود، مقدار حداقل استحکام مورد نیاز (MRS) آمیزه سیاه حاصل باید برابر 8 یا 10 مگاپاسکال باشد. علاوه بر این مشخصات، آمیزه سیاه حاصل باید منطبق بر بند 4-3 جوش سازگاری آن منطبق بر بند 4-4 و تاثیر آن بر کیفیت آب منطبق بر بند استاندارد ملی 14427 باشد.دوده مورد استفاده در تولید آمیزه باید از نوع ویژه پلاستیک به منظوره محافظت در برابر پرتو فرابنفش بوده و میانگین اندازه ذره آن 10nm تا 25nm باشد. هنگامی که آمیزه بی رنگ با مستربچ دوده ترکیب شده و به شکل لوله آزمون می شود، مقدار حداقل استحکام مورد نیاز (MRS) آمیزه سیاه حاصل باید برابر 8 یا 10 مگاپاسکال باشد. علاوه بر این مشخصات، آمیزه سیاه حاصل باید منطبق بر بند 4-3 جوش سازگاری آن منطبق بر بند 4-4 و تاثیر آن بر کیفیت آب منطبق بر بند 5 استاندارد ملی 14427 باشد.

معیار های ارز یابی درصد دوده:

1. از آنجایی که لوله هی جانبی روی خاک قرار می گیرند و تحت تاثیر مستقیم نور خورشید هستند، دوده به عنوان یک پایدار کننده نوری در آنها به کار رفته ونقش به سزایی را در طول عمر آن ها ایفا می کند، به همین جهت میزان دوده در این لوله ها باید بیت 2 تا 2.5 درصد باشد. 2. زمانیکه لوله به عنوان لوله اصلی (HDPE) مورد استفاده قرار گیرد به دلیل آنکه امکان دارد در برابر نور خورشید به کار گرفته شود و یا حتی مدت زمانی، از تولیدات تا نصب لوله در معرض تابش نور خورشید قرار گیرند طول عمر مصرف لوله ها رابطه مستقیمی با مقدار دوده مورد نیاز بایذ بین 2 تا 2.5 در صد باشد.

دانلود جداول:

مشخصات فیزیکی لوله‌ها
مشخصات مکانیکی لوله‌ها